Kategorie: Žádosti a formuláře

Formulář na přihlášení psa

Místní poplatek ze psa

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

A. Údaje o držiteli psa
Jméno a příjmení držitele psa  
Rodné číslo  
Trvalé bydliště  
Doručovací adresa  
E-mail  
Telefon  
 
Jsem příjemce důchodu (invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého)    ANO    NE

(zvolenou variantu označte x)

B. Údaje o psovi
  Plemeno psa Datum narození psa Pohlaví psa Barva psa Jméno psa Držitel psa jsem od (datum) Číslo čipu

1.

             

2.

             

3.

             
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si vědom/a důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

 

Ve Vrchovnici dne:……………………       Podpis držitele psa:……………………….

 

Odhlášení registrace
Důvod odhlášení:
Datum, kdy důvod nastal:

 

Ve Vrchovnici dne:……………………       Podpis plátce :……………………….

print Formát pro tisk