Kategorie: Výsledky voleb, Informace

Informace pro voliče

Volby do zastupitelstva září 2022

HLASOVÁNÍ

První den voleb – v pátek 23. 9. 2022, proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin.

Druhý den voleb – v sobotu 24. 9. 2022, se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.

Každý volič může v týchž volbách do zastupitelstev obcí hlasovat pouze jednou.

VOLEBNÍ OKRSKY

Hlasování na území obce Vrchovnice proběhne na obvyklém místě v jednom volebním okrsku.

Okrsek č. 1 – Obecní úřad Vrchovnice, Vrchovnice 18, Smiřice

K volební místnosti, která se nachází v přízemí budovy, je nutné překonat schody u vchodu (potřebnou pomoc při překonání poskytnou členové komise) zaparkovat lze přímo před vchodem.

KDO MŮŽE VOLIT

Právo volit do zastupitelstva obce má občan Smiřic za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv. Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022, obecní úřad seznam včetně dodatku v 16:00 hodin uzavře.

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU

Volič, který má trvalý pobyt na adrese ohlašovny (Vrchovnice 18, Smiřice), je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 – Obecní úřad Vrchovnice, Vrchovnice 18, Smiřice.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ.

Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

VOLBY V ZAHRANIČÍ

Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Tento požadavek je nutno Obecnímu úřadu Vrchovnice oznámit do pátku 23. září do 12 hodin.

V době voleb je možno se obrátit přímo na okrskovou volební komisi:

  • okrsek č. 1 – Obecní úřad Vrchovnice, Vrchovnice 18, Smiřice
HLASOVACÍ LÍSTKY

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. 9. 2022, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Do Zastupitelstva obce Vrchovnice se bude v září 2022 volit 7 zastupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volič může na hlasovacím lístku:
  • označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 7 křížků),
  • označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
  • označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

POZOR! Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno – počet je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

(Pro názornost je v příloze zpracován ilustrační příklad, jak může volič upravovat hlasovací lístek pro volbu do 7členného zastupitelstva obce.)

Příklad možné úpravy hlasovacího lístku

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.